elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 07.07.2022

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. płac

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie informuje o wyniku naboru na wolne stanowisko Specjalista ds. płac

Imię i nazwisko wybranego kandydata: Jolanta Kamieniak zamieszkała w Goleniowie

Uzasadnienie wyboru:

Pani Jolanta Kamieniak spełniła wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze.

 

Nabór na wolne stanowisko Specjalista ds. płac

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. płac

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego

72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 36

tel. 914183560; sp4@sp4.goleniow.pl

wymiar etatu: ½ etatu

miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego

                                                  72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 36

rodzaj umowy: umowa o pracę od dnia 01.04.2019r.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem samodzielnego specjalisty ds. płac:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
 4. doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie co najmniej 4 letniego stażu pracy, w tym minimum 2 lata pracy w księgowości i płacach – wymóg niezbędny dla kandydatów
  z wykształceniem średnim, lub co najmniej 2 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia pracy w księgowości i płacach – wymóg niezbędny dla kandydatów
  z wykształceniem wyższym,
 5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 6. znajomość i doświadczenie w pracy z programem Vulcan i Płatnik,
 7. umiejętność biegłej obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność w kontaktach międzyludzkich, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizacji zadań, terminowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole, znajomość  i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta:

 1. sporządzanie list płac pedagogów, administracji i obsługi wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w programie Vulcan,
 2. prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 3. obliczanie zasiłków chorobowych dla wszystkich pracowników oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń z ZUS oraz ewentualnych korekt,
 4. sporządzanie list nagród jubileuszowych, odpraw, świadczeń urlopowych, dopłat do wypoczynku i dodatkowego rocznego wynagrodzenia,
 5. sporządzanie list wypłat umów – zleceń,
 6. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac,
 7. sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników,
 8. wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom szkoły,
 9. obsługa emerytalno-rentowa ( wystawianie dokumentów Rp-7, kompletowanie wniosku do ZUS),
 10. archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora SP-4 i Głównej Księgowej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys – curriculum Vitae;
 2. zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia,
 3. kserokopie świadectw pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, jeśli takie posiada
 6. referencje – jeżeli takowe posiada,
 7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych
 9. oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie ul. Ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 27 marca 2019 r. do godz. 14:00
z dopiskiem: "Nabór na stanowisko specjalisty ds. płac w SP-4".

Liczy się data wpływu dokumentów. Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 28 marca 2019 r. o godz. 11:00.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami uzgodnione zostaną telefonicznie w terminie nie później niż do dnia 29 marca 2019r. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie: www.sp4.goleniow.bipdlaszkol.pl   
Liczy się data wpływu dokumentów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie  moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia
 i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

Brak takiej klauzuli spowoduje, że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte.

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie informuje, nabór na stanowisko od Referenta ds. płac w SP-4 został nierozstrzygnięty z powodu braku ofert.
Komisja zdecydowała o powtórzeniu naboru.

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie ogłasza nabór na stanowisko pracy Referent ds. płac

Nazwa i adres jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego

72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 36

tel. 914183560; sp4@sp4.goleniow.pl

wymiar etatu: ½ etatu

miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego

                                                     72-100 Goleniów, ul. Szczecińska 36

rodzaj umowy: umowa o pracę od dnia 15.03.2019r.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem samodzielnego referenta:

1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa karne skarbowe,
4. doświadczenie zawodowe nabyte w trakcie co najmniej 4 letniego stażu pracy, w tym minimum 2 lata pracy w księgowości i płacach – wymóg niezbędny dla kandydatów
z wykształceniem średnim, lub co najmniej 2 lata stażu pracy, w tym minimum 1 rok doświadczenia pracy w księgowości i płacach – wymóg niezbędny dla kandydatów
z wykształceniem wyższym,
5. znajomość przepisów z zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa o zamówieniach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
6. znajomość i doświadczenie w pracy z programem Vulcan i Płatnik,
7. umiejętność biegłej obsługi komputera.

       

Wymagania dodatkowe:

1. umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność w kontaktach międzyludzkich, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizacji zadań, terminowość, punktualność, umiejętność pracy w zespole, znajomość i umiejętność korzystania z przepisów prawa.

Główne zadania osoby zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta:

1. sporządzanie list płac pedagogów, administracji i obsługi wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w programie Vulcan,
2. prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
3. obliczanie zasiłków chorobowych dla wszystkich pracowników oraz dokonywanie z tego tytułu terminowych i prawidłowych rozliczeń z ZUS oraz ewentualnych korekt,
4. sporządzanie list nagród jubileuszowych, odpraw, świadczeń urlopowych, dopłat do wypoczynku i dodatkowego rocznego wynagrodzenia,
5. sporządzanie list wypłat umów – zleceń,
6. prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac,
7. sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników,
8. wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracownikom szkoły,
9. obsługa emerytalno-rentowa ( wystawianie dokumentów Rp-7, kompletowanie wniosku do ZUS),
10. archiwizacja dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
11. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora SP-4 i Głównej Księgowej.

   

 

Wymagane dokumenty:

1. życiorys – curriculum Vitae,
2. zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia,
3. kserokopie świadectw pracy,
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, jeśli takie posiada,
6. referencje – jeżeli takowe posiada,
7. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
9. oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

 

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie ul. Ul. Szczecińska 36, 72-100 Goleniów osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 14:00
z dopiskiem: "Nabór na stanowisko referenta ds. płac w SP4".

Liczy się data wpływu dokumentów. Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert odbędzie się 11 marca 2019 r. o godz. 11:00.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami uzgodnione zostaną telefonicznie w terminie nie później niż do dnia 13 marca 2019r. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie: www.sp4.goleniow.bipdlaszkol.pl   
Liczy się data wpływu dokumentów.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie  moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia
 i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.

Brak takiej klauzuli spowoduje, że Państwa CV nie zostanie rozpatrzone i zostanie usunięte.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Bolesława Chrobrego w Goleniowie
Odpowiadający za treść: sc0159
Wprowadził informację: sc0159
Edytował informację: sc0159
Lista załączników: 1
Data wytworzenia informacji: 22.02.2019
Data udostępnienia informacji: 22.02.2019
Data ostatniej aktualizacji: 09.05.2019
Liczba wyświetleń: 1180
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
09.05.2019
12:00:36
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
09.05.2019
11:59:13
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
13.03.2019
10:08:15
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
13.03.2019
10:07:50
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
13.03.2019
10:07:11
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
13.03.2019
10:06:23
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
22.02.2019
13:57:36
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
22.02.2019
13:50:33
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
22.02.2019
13:47:41
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
22.02.2019
13:42:17
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
22.02.2019
13:37:54
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
22.02.2019
13:36:24
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
22.02.2019
13:23:56
edycja
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
22.02.2019
13:22:10
dodanie
sc0159
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY